Fluffy vom Bosenberg

*03.08.2020

WT: 23.10.2022

ZB-Nr: 250154

HDA1 Herz 0 Spondy 0

ZTP/AD

BH/VT